top of page

ما خودمان را معرفی می‌کنیم

پفلیتیم پلاس بسیار با مردمان هامبورگ ارتباط برقرار می‌کند. این شرکت که در منطقه هامبورگ تأسیس شده است، به شدت با این محل زندگی پویا و متنوع وابستگی دارد. همانطور که زندگی در آنجا پر رنگ است، تنوع ترکیب تیم‌هایی که زیر سقف این شرکت کار می‌کنند، نیز بسیار فراوان است.

صاحب شرکت، آنته گرمان، از ابتدا به طور آگاهانه بر همکاری با افراد و فرهنگ‌های مختلف با روحیه باز و برابری تمرکز می‌کند. این فرهنگ سازمانی تاکنون موفقیت شرکت را شکل داده و برای رضایت بالا کارکنان و مشتریان می‌باشد.

"در شرکت ما، محیطی پویا، شاد و با فضای بسیاری برای ایده‌های خلاقانه وجود دارد. اما قابلیت مهمی که باید بیان کنم این است که ما در کار کردن خیلی خوشحالیم. و این یک امتیاز بزرگ برای مشتریان ما استAnnette Gehrmann

مدیرعامل

در تیم مراقبتی پلاس، یک تیم چندحرفه‌ای برای شما در حال خدمت است:

  • پرستاران سالمندی

  • پرستاران بهداشت و درمان

  • کمک‌ پرستاران

  • نیروهای خدمات خانگی و مراقبتی

  • کمک بهداشت و مراقبت

 

همگی با تخصص خود، اطمینان می‌دهند که شما بالاترین سطح کیفیت زندگی و امنیت را دریافت می‌کنید

bottom of page